Komunikat dotyczący obrad XIX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu MZR w RP 15 marca 2014 roku

15 marca br. odbył się w Białymstoku długo oczekiwany XIX Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję o jego zwołaniu podjął mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium MZR, po załamaniu kolejnej próby porozumienia z grupą działaczy, mających odmienne poglądy na kierowanie związkiem i jego działalność. Dłuższe odwlekanie terminu kongresu groziło całkowitą destabilizacją struktur i funkcjonowania Muzułmańskiego Związku Religijnego.

Wielogodzinne obrady miały na celu przede wszystkim przeanalizowanie sytuacji MZR i podjęcie działań stabilizujących, odbudowę struktur decyzyjno-kontrolnych oraz wytyczenie kierunków rozwoju związku. Jedną z najważniejszych spraw było uzgodnienie poprawek do statutu MZR, aby odpowiadał on unormowaniom zawartym w Ustawie o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego z roku 1936. Dzięki temu wypracowana została podstawa wyjściowa do następnego kroku, jakim będzie zmiana zapisów wspomnianej ustawy. Musi ona bowiem odpowiadać współczesnym oczekiwaniom MZR oraz aktualnym uwarunkowaniom prawnym. Sama debata nad kształtem nowej (czy też znowelizowanej) ustawy, z uwagi na konieczność zapoznania się członków MZR z pismem MAiC w tej sprawie, a także potrzebą szczególnie starannego przygotowania projektu, przełożona została na najbliższy kongres. Ważność dokumentu wymaga bowiem poświęcenia mu odpowiedniej ilości czasu oraz uwagi.

Kolejnym istotnym działaniem kongresu był wybór członków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, w składzie zgodnym z ustawą oraz dostosowanym do niej statutem. Przewodniczącym NKM jest z urzędu mufti Tomasz Miśkiewicz, zaś członkami zostali: imam Aleksander Bazarewicz, imam Nezar Charif, Rozalia Bogdanowicz (sekretarz), Mierjema Chalecka-Giembicka (skarbnik). Wybrano również skład Głównej Komisji Rewizyjnej, powierzając obowiązki przewodniczącego Omarowi Asanowiczowi. Dalszą ważną decyzją była likwidacja dwóch gmin wyznaniowych: w Bydgoszczy oraz al-Kitab w Gdańsku. To tylko część przedsięwzięć mających uporządkować sytuację oraz usprawnić pracę Muzułmańskiego Związku Religijnego. Jeszcze do końca półrocza ma być zwołany następny kongres, na którym powołane zostaną komisje odpowiedzialne m.in. za kontakty międzywyznaniowe, naukowe, wydawnicze, edukację religijną itd.

Na kongres przybyli przedstawiciele MZR z gmin: białostockiej, bohonickiej, gdańskiej, warszawskiej, warszawskiej – al-Fatih oraz podlodowskiej. Na czterdziestu dziewięciu delegatów obecnych było trzydziestu dwóch, zapewniając kworum, a tym samym zdolność kongresu do podejmowania prawomocnych decyzji.

W sumie obrady kongresu potwierdziły wolę większości delegatów do przełamania impasu, w jakim MZR utkwił po kongresie w listopadzie 2012 roku. Spotkanie dało wszystkim uczestnikom możliwość nieskrępowanego wyrażenia opinii dotyczących najżywotniejszych problemów związku i podjęcia stosownych metod ich rozwiązania. Droga do działań naprawczych stoi otworem przed każdym członkiem Muzułmańskiego Związku Religijnego, kierującym się rzeczywistym dobrem społeczności, nie zaś sympatiami osobistymi.

Musa Czachorowski
rzecznik prasowy Muftiego RP