Oświadczenie 17 lipca 2013 roku

Piątkowe głosowanie w Sejmie RP w sprawie zmian w Ustawie o ochronie praw zwierząt dopuszczające ubój rytualny na terenie RP – jego odrzucenie większością głosów pokazało jak dalekie jest zrozumienie i poszanowanie praw mniejszości religijnych w Polsce, prawo do praktyk religijnych i swobody wyznania. Odrzucenie legalizacji uboju rytualnego dla społeczności muzułmańskiej jak i żydowskiej, to nie tylko policzek wymierzony w Nas, ale przede wszystkim w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która powinna gwarantować prawa wyznaniowe wszystkim obywatelom.

Twierdzenie, iż ubój rytualny jest barbarzyństwem i czymś obcym dla kultury i obyczajów polskich jest świadectwem zaściankowych poglądów i nieznajomości historii Polski.

Zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z Konstytucją i Ustawą o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dnia 21 kwietnia 1936 roku.

Zakaz uboju religijnego skutkuje ograniczeniami w życiu i praktyce dnia codziennego społeczności muzułmańskiej, uniemożliwia obchodzenie głównego święta muzułmańskiego Kurban Bajram (Id Al-Adha), któregowarunkiem sine qua non jest złożenie zwierzęcia i rozdzielenie mięsa ofiarnego wśród wiernych.

W tym roku święta przypadają na dzień 15 października, wtedy też społeczność stanie przed poważnym dylematem, co uczynić? Dlaczego tak postąpiono wobec nas?

Nigdy w 600-letniej historii Islamu w Polsce, nie doszło do sytuacji, gdy zostały ograniczone swobody praktyki religijnej muzułmanów. Gdy Sejm podejmuje decyzję sprzeczną z Konstytucją i nie uwzględnia potrzeb mniejszości wyznaniowych i religijnych.

Ograniczenie swobód praktyk religijnych w Polsce nie służy demokracji, podważa zasady poszanowania i tolerancji, wywołuje skutki nacjonalistyczne i rasistowskie, pogłębia podziały, otwiera zabliźnione rany.

Mam głęboką nadzieję, iż zaistniała sytuacja pozwoli na głęboką refleksję o gwarancjach swobody praktyki religijnej i wyznania w Polsce. Na ile Ustawodawstwo w Polsce może chronić mniejszości religijne przed zaistniałą sytuacją? Czy Polska nadal jest krajem, w którym mniejszości religijne mogą się czuć bezpiecznie i swobodnie praktykować swoją religię i obyczaje?

Jednocześnie chciałbym w imieniu społeczności muzułmańskiej w Polsce oraz sympatyków podziękować Posłom i Posłankom, którzy pomimo podziałów politycznych i światopoglądowych głosowali za gwarancją swobód religijnych w Polsce.

PRZEWODNICZĄCY
NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM
Mufti Tomasz Miśkiewicz