Polscy muzułmanie przygotowują się do postu miesiąca Ramadan 9 lipca 2013 roku

9 lipca rozpoczyna się muzułmański miesiąc postu – ramadan. Jak każdego roku, od setek już lat, ponad miliard muzułmanów na całym świecie ogranicza swoje potrzeby materialne, by zintensyfikować wszystko to co duchowe. W ten zaś sposób zbliżyć się do Boga, wzmocnić wiarę, zyskać wewnętrzne oczyszczenie, siłę oraz błogosławieństwo na dalszą drogę życia. „O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może wy będziecie bogobojni. – mówi Bóg w Koranie, Świętej Księdze islamu (Koran 2:183).

Zgodnie z muzułmańskim kalendarzem, czas obliczany jest według faz księżyca. Ramadan zatem, jak i pozostałe miesiące, zmienia swój termin, pozostając niezmiennie jednym z najważniejszych okresów w życiu muzułmańskiej społeczności. Stanowi trzeci w kolejności – po wyznaniu wiary oraz modlitwie – filar islamu. Post w ramadanie nie jest jednak jedynym wyrzeczeniem, nakazanym każdemu muzułmaninowi i muzułmance. Przez cały czas ramadanu, od wschodu do zachodu słońca, wierni zobowiązani sątakże do powstrzymywania się m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, współżycia małżeńskiego i palenia papierosów.

Ramadan oznacza natomiast zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt duchowy, rozliczanie się z całorocznych przewin, działania dobroczynne, wybaczanie bliźnim, wyciszanie się w modlitwie. Jest ramadan czasem poskramiania ludzkich namiętności, zmagania się ze słabościami, okazywania powszechnej życzliwości, wspólnego z rodziną oraz współwyznawcami zawierzenia się Bogu Wszechmogącemu w imię ogólnej zgody i dobra. Każdy daje bliźnim i Bogu to, co może, na ile go stać. Każdy również stara się ofiarować możliwie jak najwięcej, gdyż wtedy hojniejszej odpłaty może się spodziewać.

Czytamy bowiem w Koranie: „… prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Boga i Dzień Ostatni; a aniołów, w Księgę i w proroków; i ten kto rozdaje majątek – mimo umiłowania go – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróżnemu i żebrzącym, i na wykup niewolników; i ten, kto odprawia modlitwę; i ten, kto daje jałmużnę; i ci, którzy wypełniają swoje zobowiązania, kiedy się zobowiązali; i ci, którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności, w czasie niebezpieczeństwa; oraz ci, którzy są szczerzy w wierze. Oni są prawdziwie bogobojni!” (Koran 2: 177).

Post nie stanowi nakazu bezwzględnego: zwolnione z niego są dzieci, osoby stare i ciężko chore; m.in. podróżujący i kobiety w ciąży mogą post przełożyć na inny okres. Wieczorem, w określonym czasie, następuje złamanie postu i wspólny posiłek wiernych, poświadczenie ich wspólnego wysiłku, wspólnej wiary w nieograniczoną Bożą moc i łaskę.

Podczas ramadanu modlitwy i spotkania lokalnych społeczności muzułmańskich odbywać się będą we wszystkich meczetach, domach modlitw i centrach gmin wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdeczne życzenia wytrwałości w przestrzeganiu zasad postu, wewnętrznego oczyszczenia, siły i wiary w modlitwie i Bożego błogosławieństwa składa całej polskiej społeczności muzułmańskiej.

Imam Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący NK MZR w RP


Niech Bóg Wszechmogący przyjmie nasze modlitwy
i napełni nasze serca wiarą i dobrem.