Życzenia Kurban Bajram Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku

W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!

Szanowni Państwo, Bracia i Siostry w islamie,

oto przed nami kolejna wspaniała okazja do spotkania z Wszechmogącym: Święto Ofiarowania – Id al-Adha, Kurban Bajram. Wraz z całym muzułmańskim światem jednoczymy się w pamięci o próbie, jaką Bóg doświadczył proroka Abrahama. Jednoczymy się w modlitwie oraz w gotowości poświęcenia naszemu Stwórcy tego, co dla nas najważniejsze: serc i umysłów. Poprzez złożenie symbolicznej ofiary pragniemy zbliżyć się do Niego, potwierdzić swoją wierność i pełne poddanie się woli Najmiłosierniejszego, Najmiłościwszego. To jednocześnie dowód naszej wzajemnej ludzkiej więzi, wspierania się w imię Boga, poczucia czegoś wyjątkowego, co łączy prawowiernych niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego, miejsca zamieszkania.

Ta uświęcona tradycja stanowi nasz obowiązek wobec Boga, ummy, naszych rodzin oraz nas samych. Spędźmy zatem świąteczne dni na modlitwach, czytaniu Koranu i czynieniu dobra. Bądźmy szczęśliwi i spokojni ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi oraz bliskimi znajomi. Okażmy życzliwość ubogim i potrzebującym, podzielmy się z nimi tym, czym możemy. Zaufajmy przy tym Wszechmocnemu: On pomaga we wszystkim Swoim oddanym sługom.

Niechaj modlitwy i ofiary każdego z nas zostaną przyjęte, a zdrowie, spokój i dostatek staną się z woli Boga naszym udziałem. Tego w dni Święta Ofiarowania – oraz zawsze – Państwu serdecznie życzę.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP


In the name of God, the Most Beneficent, the Most Merciful!

Dear Brothers and Sisters,

we are approaching the wonderful opportunity to meet the Almighty: Festival of the Sacrifice – Id al-Adha, Kurban Bayram. Together with the entire Muslim world, we unite in the memory of the trial that God experienced the prophet Abraham. We unite in prayers and in the willingness to dedicate to our Creator what is the most important to us: hearts and minds. By making a symbolic sacrifice, we would like to come closer to Him, confirm our faithfulness and complete submission to the will of the Most Merciful, the Most Gracious. It is also a proof of our mutual human bond, supporting each other in the name of God, a feeling of something special that connects right-believing people regardless of their origin, social status, or place of residence.

This sanctified tradition is our obligation towards God, ummah, our families, and ourselves. So let us spend the festive days praying, reading the Koran and doing good. Let us be happy and in harmony with our families, friends and close acquaintances. Let us show kindness to the poor and needy, let us share with them, as much as we are able to. Let us trust in the Almighty: He helps His devoted servants in all things.

Let the prayers and sacrifices of each of us be accepted, and health, peace and prosperity become our participation by God’s will. I sincerely wish you this, on the days of the Festival of Sacrifice –and forever.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti of Poland
Chairman of the Muslim Highest Board
Muslim Religious Union in Poland