Bóg

allahMuzułmanie czczą i wierzą w tego samego, Jedynego Boga, którego czczą żydzi i chrześcijanie. Słowo Allah jest arabskim imieniem własnym jedynego Boga. Jemu też ono wyłącznie przysługuje. Jest to termin wyjątkowy w porównaniu ze słowem „bóg” mogącym przyjmować liczbę mnogą – bogowie, albo rodzaj żeński – bogini. Warto zauważyć, że Allah jest imieniem własnym Boga w języku aramejskim, języku Proroka Jezusa (Isa-Pokój z Nim). Imię Allah jest również współcześnie używane przez arabskojęzycznych chrześcijan i żydów.

Chociaż muzułmanie, chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego Boga, to jednak zrozumienie jego istoty może się różnić, na przykład muzułmanie odrzucają ideę Trójcy Świętej.

Jedność Boga

Idea Jedynego, prawdziwego Boga jest odbiciem jedynej w swoim rodzaju koncepcji, którą islam łączy z Allahem. Całkowita jedność Boga jest esencją islamu oraz fundamentem na którym zbudowane są wszystkie nakazy i wierzenia związane z tą religią. Gdyby ją usunąć, nic już nie zostałoby z islamu.

Muzułmanin wierzy, iż:
– Allah nie ma partnerów, towarzyszy, a także przeciwników;
– Allah nie ma ojca, matki, synów, córki ani  żony;
– Allah jest czczony bezpośrednio, bez żadnych pośredników;
– Allah jest niezależny od kogokolwiek i czegokolwiek, to wszyscy ludzie i rzeczy zależą od  niego;
– Allah stworzył wszystko bez żadnej pomocy;
– nic nie jest ponad Nim lub Jemu podobne;
– wszystko co istnieje jest mu całkowicie podporządkowane;
– nikt nie może zatrzymać tego, co Allah przekaże i nikt nie może przekazać tego, co Allah zatrzyma;
– Allah nie jest podobny do nikogo i niczego nie można z Nim porównać.

On – Bóg jeden, Bóg Wiekuisty!
Nie zrodził i nie został zrodzony!
Nikt jemu nie jest równy!
(Koran 112)

Łączenie innego bóstwa lub osoby z Allahem jest grzechem niewybaczalnym.

Atrybuty Allaha

99 atrybutów zwanych imionami opisuje Allaha. Ich częste powtarzanie rozwija uczucie wdzięczności. Wybrane atrybuty: Miłosierny, Litościwy, Potężny, Wzniosły, Mądry, Jedyny, Wszechwiedzący, Wszystkosłyszący, Wybaczający, Hojny, Kochający.

Wyjątkowość  Allaha

Stwórca ma inną naturę niż rzeczy stworzone. Nikt nie jest taki jak On. Allah jest nieograniczony w czasie, jest wieczny i samowystarczalny. Jego istnienie nie zależy od czegokolwiek i nie ma końca. Stwórca jest nieśmiertelny. On jest początkiem i końcem. On powołuje do życia, pozostawia przy życiu i pozbawia egzystencji. Jest ostateczną przyczyną wszystkiego co się zdarza.

Allah jest sprawiedliwy.

Ludzie cierpiący za życia dla Allaha oraz ci, którzy dręczą i wyzyskują innych, nie zostaną jednakowo potraktowani przez Boga. Oczekiwanie równego traktowania byłoby równoznaczne z negacją prawdziwej wiary w odpowiedzialność człowieka w przyszłym życiu oraz odrzuceniem pobudek do moralnego i cnotliwego życia na tym świecie.

Zaprawdę, dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości! Czyż my potraktujemy tych, którzy poddali się całkowicie, tak jak grzeszników? Cóż z wami? Jak sądzicie? (Koran, 68:34-36)

Allah jest miłosierdziem

Wiele osób twierdzi, że Allah jest okrutnym i surowym Bogiem. Nic bardziej mylnego. Wszystkie sury (rozdziały Koranu – świętej księgi muzułmanów), za wyjątkiem jednej, zaczynają się od słów:

W imię Boga Miłosiernego Litościwego

Sam Prorok Muhammed powiedział:

Allah jest bardziej kochający i łagodny, niż matka dla swojego ukochanego dziecka

Allah stworzył człowieka zdolnego do popełniania grzechów, nie zostawił go jednak bezradnego. Bóg przekazał ludzkości, że dopóki będą modlić się do Niego z nadzieją, przebaczy On grzesznikom. Nigdy nie wolno wątpić w boże miłosierdzie.

Antropomorfizacja Boga

Islam zakazuje przedstawiania Boga w jakiejkolwiek ludzkiej formie ani ukazywania Go jako obdarzającego łaską wybrane jednostki lub narody, z powodu ich dobrobytu, siły lub rasy. Bóg uczynił wszystkich ludzi równymi i sprawił, iż mogą wyróżniać się i zyskać Jego łaskę tylko poprzez cnotę i pobożność.

Koncepcje mówiące, że Allah odpoczywał siódmego dnia stworzenia, że zmagał się z jednym ze swych żołnierzy, że jest zawistnym intrygantem przeciwko ludzkości, że wcielał się w jakąkolwiek ludzką postać – z muzułmańskiego punktu widzenia są bluźnierstwem.

Wiara w amulety, wszelkie przedmioty przynoszące szczęście oraz przesądy jest grzechem, gdyż tylko Allah może nam dać szczęście lub w czymś zaszkodzić. Podobnie z przepowiadaniem przyszłości, tylko Allah zna naszą przyszłość i przeznaczenie.

Postawa wierzącego

Aby być muzułmaninem, to znaczy poddanym Bogu, należy uwierzyć w jedność Allaha, uznać Go za jedynego Stwórcę, Opiekuna, Żywiciela. Tylko Allah zasługuje na cześć i nie wolno przyjmować za przedmiot kultu żadnych innych rzeczy ani istot.

Zdobywszy wiedzę o jedynym, prawdziwym Bogu, człowiek będzie w Niego nieustannie wierzył i nic nie będzie w stanie doprowadzić go do odrzucenia tej prawdy. Gdy wiara wniknie do ludzkiego serca, spowoduje pewien stan umysłu, którego wynikiem będą czyny. Taki stan umysłu i czyny stanowią dowód prawdziwiej wiary.

Wierzący kocha Allaha i jest Mu wdzięczny za Jego dary. Składa Mu dowody swojej wdzięczności, mając zarazem świadomość, że jego dobre uczynki – zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym – są zupełnie niewspółmiernie do otrzymanych Bożych łask. Człowiek pozostaje zawsze w niepewności, czy Allah go nie ukarze, na tym albo na tamtym świecie. Obawia się Boga, poddając się Mu i służąc z wielką pokorą. Nie może być w takim stanie umysłu, nie myśląc cały czas o Allahu. Tak więc wspominanie Allaha (zikr) jest podstawą wiary, bez tego wiara słabnie i obumiera.

Allah jest czczony bezpośrednio

Muzułmanin zwraca się do Boga bezpośrednio, prosząc o pomoc czy wybaczenie. Allah jest wszystkosłyszący. Nie ma żadnego pośrednika między Bogiem a muzułmaninem.


Werset z Koranu w tłumaczeniu Józefa Bielawskiego (Koran, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986).