Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach złożonego zamówienia jest Muzułmański Związek Religijny w RP, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 13F, 15-207 Białystok. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie: ul. Piastowska 13F, 15-207 Białystok;
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzr@mzr.pl;
  c) telefonicznie: +48 85 732 40 23;
 2. Muzułmański Związek Religijny w RP przetwarza następujące dane osobowe:
  a)dane osobowe Zamawiającego w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz firmy Zamawiającego,
  b) dane osobowe Kontrahentów lub osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz firmy Kontrahenta;
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  3.1 Klienci i osoby wyznaczone do realizacji umowy:
  a) realizacji Zamówienia, jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z realizacją Zamówienia, w związku z prowadzeniem rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej;
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami prawnymi związanym z realizacją Zamówienia;
  3.2. Kontrahenci, dostawcy i osoby wyznaczone do realizacji umowy:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta;
  c) art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  a) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
  b) podwykonawcy oraz dostawcy;
  c) obsługa prawna;
  d) firmy świadczące usługi kurierski i pocztowe;
  e) banki, zakłady ubezpieczeń i pozostałe instytucje finansowe;
  f) organy publiczne w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub na podstawie przepisów prawa.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Muzułmański Związek Religijny w RP ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach przetwarzania z uwagi na uzasadniony interes Administratora oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 8. Muzułmański Związek Religijny w RP nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Zamawiających, Kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji oraz wywiązania się przez Muzułmański Związek Religijny w RP z wymogów prawa.