Digitalizacja archiwalnych wycinków prasowych Czwartek, 16 stycznia 2020 roku

Z radością przedstawiamy efekty projektu prowadzonego w 2019 roku przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP pt. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych wycinków prasowych z lat 1918-1939 dotyczących polskich Tatarów.

Projekt zakładał digitalizację kompletu wycinków prasowych z lat 1916-1939, zgromadzonych w tomie będącym własnością NKM MZR. Dzięki współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury/ Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku wycinki zostały profesjonalnie sfotografowane i zeskanowane, a następnie odpowiednio opisane. Zadanie zrealizowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W pierwotnym układzie część wycinków prasowych została starannie wklejona w specjalną księgę, niektóre wsunięto luzem pomiędzy stronnice, a część między ostatnią stronę a tył okładki. W trakcie prac przyjęto kolejność zgodną z oryginalną zawartością, tak też numerowane są kolejne fotografie i skany. W opracowaniu opisu przyjęto następujące kategorie: tytuł artykułu, autor, tytuł gazety, miejsce wydania, rok wydania, indeks geograficzny, indeks rzeczowy, indeks osobowy, język. Wyświetlone są one przy każdym wycinku, jednak ze względu na specyfikę danej noty nie zawsze możliwe było podanie kompletu danych.

Wycinki pochodzą z czasopism wydawanych w dwudziestoleciu międzywojennym, m.in. „Głos Wschodu” (Warszawa), „Kurier Wileński” (Wilno), „Nowy Kurier Polski” (Warszawa), „Słowo” (Wilno), „Kurier Poranny” (Warszawa), „Dziennik Wileński” (Wilno), „Epoka”, „Ilustrowany Kurier Codzienny” (Kraków), a także z prasy zagranicznej. Dotyczą polskich Tatarów, życia kulturalnego, działalności ówczesnych instytucji zarówno Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, jak i Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP, podejmowanych działań, polityki państwowej i zagranicznej, zmian ustrojowych oraz przemian społecznych zachodzących w środowisku Tatarów polskich.

Dzięki digitalizacji NKM MZR w RP przekazuje materiały szerokiemu gronu odbiorców, wierząc, że jest to nieoceniony zbiór informacji nie tylko dla społeczności tatarskiej, ale też dla pasjonatów polskiej historii i naukowców.

Wszystkie wycinki można przeglądać w nowym dziale DIGITALIZACJA na stronie Biblioteki Tatarskiej: http://bibliotekatatarska.pl/digitalizacja/.

Redakcja