Konferencja w Toruniu 10 - 11 grudnia 2015 roku

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Święte księgi Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym”, która odbędzie się 10 i 11 grudnia 2015 roku.
W programie wystąpienia uczonych z Białorusi, Litwy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Polski, Rosji oraz Słowenii.
Otwarcie Konferencji w czwartek, 10 grudnia 2015 r. o godz. 9.45 w sali 307 Collegium Maius.


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Filologiczny
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

 

Święte księgi Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym
Toruń, 10-11 grudnia 2015 r.

Czwartek, 10 grudnia 2015 r.

9.45 – 11.15 Otwarcie Konferencji (Collegium Maius, sala 307)

  • Powitanie Uczestników Konferencji i prezentacja Sylwetki Jubilata – Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • Przemówienia Przedstawicieli Władz Uczelni
  • Przemówienia Gości Honorowych
  • Słowo Jubilata
  • Wystąpienie Prof. dr hab. Krystyny Szcześniak (Uniwersytet Gdański) nt. O Czesławie, nie tylko Łapiczu

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 13.30 Obrady plenarne (Collegium Maius, sala 307, Moderator: Prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijas)
11.30 – 11.50 Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Święte księgi wielkich religii monoteistycznych w kulturze słowiańskiej (Uwagi wstępne)
11.50 – 12.10 Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Przekłady Biblii na język białoruski
12.10 – 12.30 Prof. UAM, dr hab. Tomasz Mika (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Biblia a upiśmiennienie języka polskiego. O możliwości nowego spojrzenia na staropolskie przekłady biblijne przez pryzmat teorii piśmienności
12.30 – 12.50 Prof. dr hab. Marko Jesenšek (Uniwersytet w Mariborze), Prof. dr hab. Emil Tokarz (Uniwersytet Śląski i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), Wpływ biblijnych tekstów na dwuwariantowy rozwój słoweńskiego języka literackiego
12.50 – 13.10 Dr Shirin Akiner (University of London), Biblical Sources in the Religious Literature of the Tatars, with Reference to the British Library Kitab
13.10 – 13.30 Dyskusja

13.30 –14.30 Obiad (Bufet w Coll. Maius)

 

14.30 – 16.30 Obrady w sekcjach
Sekcja A (Collegium Maius, sala 307, Moderator: Prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz)
14.30 – 14.50 Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski), Przekonanie o szlachectwie Tatarów litewskich
14.50 – 15.10 Dr Mieczysław Bielski (Toruń), Generał brygady Józef Gigiel-Melechowicz (1890-1940). Szkic biograficzny
15.10 – 15.30 Dr Adas Jakubauskas (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie), Vincas Mickevičius Krėvė – litewski Sugihara
15.30 – 15.50 Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Historia badań nad spuścizną Tatarów polsko-litewskich
15.50 – 16.10 Dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku), Rola i znaczenie rękopiśmiennictwa religijnego w podtrzymywaniu i budowaniu tożsamości Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego
16.10-16.30    Dyskusja
Sekcja B (Collegium Maius, sala 203, Moderator: Prof. dr hab. Bogdan Walczak)
14.30 – 14.50 Prof. UMK, dr hab. Lech Zieliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Od wspólnych źródeł przez podziały ku odnajdowaniu wspólnego odniesienia, czyli kilka uwag o wpływie duchowości prawosławnej na kościół zachodni XXI wieku na przykładzie modlitwy serca
14.50 – 15.10 Dr hab. Aleksander Gadomski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Теолингвистический анализ проповедей святителя Луки Крымского
15.10 – 15.30 Prof. UMK, dr hab. Stefan Grzybowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Badania nad grupą starowierców w Polsce
15.30 – 15.50 Dr hab. Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Religia jako czynnik powstrzymujący zmianę językową w społeczności staroobrzędowców w Polsce
15.50 – 16.10 Mgr Magdalena Grupa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kilka uwag na temat frazeologii sfery religijnej w gwarze staroobrzędowców mieszkających w Polsce
16.10-16.30    Dyskusja

16.30 – 17.00  Przerwa na kawę

17.00 – 19.00 Obrady w sekcjach
Sekcja A (Collegium Maius, sala 307, Moderator: Prof. dr hab. Emil Tokarz)
17.00 – 17.20 Prof. dr hab. Marek M. Dziekan (Uniwersytet Łódzki), Ortografia arabskiego tekstu Koranu w tefsirze Jozefowicza na podstawie sury Ja Sin
17.20 – 17.40 Doc. dr Michaił Tarełka (Białoruska Akademia Nauk), Праблемы транслітарацыі тэкстаў тафсіра 1723 г. з Аліты і тафсіра ЮзэфоваХІХ ст.
17.40 – 18.00 Doc. dr Galina Miszkinene (Uniwersytet Wileński), Zasady i techniki kopiowania rękopisów (na przykładzie Tefsiru Józefowa z 1890 r.)
18.00 – 18.20 Prof. dr hab. Sergiej Temczyn (Uniwersytet Wileński), Tekstologia 36 sury w polskim przekładzie Koranu z rękopisów Tatarów WKL – pierwsze wyniki badań
18.20 – 18.40 Doc. dr Iryna Synkowa (Uniwersytet w Mińsku), Каментар на суры 78–114 у рукапісах татараў былога ВКЛ і яго суадносіны з татарскім перакладам Карана на польскую мову
18.40-19.00    Dyskusja
Sekcja B (Collegium Maius, sala 203, Moderator: Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja)
17.00 – 17.20 Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki), Jeszcze raz o przekładzie poezji
17.20 – 17.40 Dr hab. Izabela Kończak (Uniwersytet Łódzki), Teodor Szumowski i jego poetycki przekład Koranu na język rosyjski
17.40 – 18.00 Dr Grzegorz Czerwiński (Uniwersytet w Białymstoku), Wiersze Stanisława Kryczyńskiego, czyli początek współczesnej poezji polskich Tatarów
18.00 – 18.20 Red. Musa Czachorowski (Wrocław), Poezja tatarska w Polsce – inspiracje i aspiracje
18.20 – 18.40 Dr Lejla Gejbatowa (Rosyjska Akademia Nauk, Dagestan), Искусство Дагестана в российском культурном пространстве: проблемы сохранения мусульманской, формирования национальной идентичности художников и взаимодействия цивилизаций и культур
18.40 – 19.00 Dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja (Coll. Maius, s. 307)

Piątek, 11 grudnia 2015 r.

10.00 – 12.00 Obrady w sekcjach
Sekcja A (Collegium Maius, sala 307, Moderator: Dr hab. Izabela Kończak)
10.00 – 10.20 Dr hab. Arleta Szulc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Uwagi o leksykalnej wariantywności psałterzowych redakcji cerkiewnosłowiańskich
10.20 – 10.40 Dr Izabela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszawski), Tablice domowe, czyli «ekonomie» w katechizmach ewangelickich z XVI i XVII wieku
10.40 – 11.00 Dr Piotr Sobotka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Biblijne rzeczowniki w liczbie podwójnej i mnogiej oraz ich słowiańskie odpowiedniki
11.00 – 11.20 Dr Marzena Godzińska (Uniwersytet Warszawski), Czy alewici tureccy posiadają swoje święte księgi
11.20 – 11.40 Dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski), Egzegeza koraniczna z perspektywy kobiecej – sposób na muzułmański feminizm?
11.40 – 12.00 Dr Michał Moch (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Hermeneutyka koraniczna Nasra Abu Zayda – nowe podejście do lektury świętej księgi islamu

Sekcja B (Collegium Maius, sala 203, Moderator: Prof. dr hab. Sergiej Temczyn)
10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Henryk Jankowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Tureckie teksty w kitabie Mustafy Szahidewicza
10.20 – 10.40 Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Muhiry litewskich – Szamaili kazańskich Tatarów. Dyskusyjne problemy badań
10.40 – 11.00 Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Dr Magdalena Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Nowy chamaił ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. Zarys analizy tekstologiczno-filologicznej
11.00 – 11.20 Dr Iwona Radziszewska (Uniwersytet Gdański), Chamaiły – tatarskie silva rerum
11.20 – 11.40 Mgr Bogusław R. Zagórski (Instytut Ibn Chalduna, Warszawa), Chamaił Płocki – próba systematycznego opisu treści
11.40 – 12.00 Dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Znaczenie rękopiśmiennictwa religijnego we współczesnym życiu polskich Tatarów

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 14.15 Obrady plenarne (Collegium Maius, sala 307, Moderator: Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski)
12.15 – 12.35 Prof. dr hab. Nicolai Dobronravin (Petersburski Uniwersytet Państwowy), Non-Arabic Manuscript Tafsir Studies: Perspectives of Comparative Research
12.35 – 12.55 Prof. dr hab. Genadij Cychun(Narodowa Akademia Nauk Białorusi), Сляды беларускамоўнага субстрата ў тэфсірах створаных на тэрыторыі былога ВКЛ
12.55 – 13.15 Prof. dr hab. Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), O metodzie dokumentacji tekstów gwarowych na obszarze dwujęzycznym (na przykładzie wschodniej Lubelszczyzny) – uwagi z pozycji potrzeb tekstologii gwarowej
13.15 – 13.35 Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN (Instytut Slawistyki PAN), KRESY w dyskursie naukowym, wspomnieniowym i wirtualnym. Refleksje językoznawcy
13.35 – 13.55 Prof. dr hab. András Zoltán (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt), Zapożyczenia węgierskie w Postyli z Niagowa
13.55 – 14.15 Dyskusja

14.15 Zamknięcie Konferencji (Collegium Maius, sala 307)

15.00 Obiad (Bufet w Collegium Maius)