Oświadczenie Pełnomocnika Rządu 9 lutego 2015 roku

Oświadczenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w związku z artykułem Dominika Zdorta pt. Gdzie deportować Tatarów

09 lutego 2015 r.

Artykuł pana Dominika Zdorta pt. Gdzie deportować Tatarów (Rzeczpospolita. Plus-Minus z 7/8 lutego 2015 roku) zmusza mnie do zabrania głosu.

Pojawia się w nim teza, iż „jeśli od końcówki XIV do początku XX wieku, żyjąc wśród chrześcijan, nie nawrócili się, nie wyrzekli islamu, to może jest się czym niepokoić” oraz że „ostrożność nie zaszkodzi” – dalej autor wyraża nadzieję „że tatarskimi wyznawcami islamu opiekują się troskliwie odpowiednie polskie służby”.

Od XIV wieku częścią krajobrazu Rzeczypospolitej były drewniane meczety i osady Tatarów, którzy – żyjąc wśród innych narodów Rzeczypospolitej – służyli jej zbrojnie, niejednokrotnie za cenę wielkiego osobistego poświęcenia. Historia Tatarów polskich i islam stały się częścią wspólnej historii i kultury Polski.

Dzisiaj, w czasach terroryzmu szukającego uzasadnienia w islamie i stanowiącej odpowiedź islamofobii, doświadczenie wielowiekowego pokojowego współistnienia na ziemiach polskich chrześcijaństwa, islamu, a także innych religii stanowi niezaprzeczalną wartość i może być punktem odniesienia przy poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania chwili obecnej.

Niezależnie od tego, podstawową normą konstytucyjną jest równość wszystkich obywateli wobec prawa. Postulat sprawdzania lojalności wobec państwa jakiejkolwiek grupy narodowej, etnicznej czy wyznaniowej stoi w sprzeczności z tą zasadą, zaś profilowanie etniczne jest niezgodne z prawem. Lekkomyślne rzucanie takich haseł stanowić może impuls dla podejrzliwości i wrogości i źle służy podtrzymywaniu wielowiekowej tradycji Polski tolerancyjnej i wielowyznaniowej.

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania-w-zwiazku-z-artykulem