Oświadczenie

Oświadczenie
w sprawie ustalenia pierwszego dnia miesiąca ramadan

Chwała Allahowi Panu Światów
oraz Błogosławieństwo i Pokój Prorokowi Muhammedowi (saał)!

Dążąc do jedności społeczeństwa muzułmańskiego w Polsce oraz do ujednolicenia kalendarza miesiąca ramadan (rozpoczęcie postu) oświadczam, iż pierwszym dniem miesiąca ramadan jest 2 kwietnia 2022 roku (sobota) i jest to pierwszy dzień postu, który jest obowiązkiem każdego muzułmanina, oprócz osób zwolnionych z niego, zgodnie ze słowami Bożymi:

O wy, którzy wierzycie! Przepisany jest wam post, tak jak był
przepisany tym, którzy byli przed wami.
Być może, będziecie wytrwali!
Koran 2:183

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
 Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Muzułmański Związek Religijny w RP


The statement
concerning the first day of Ramadan month

Praise be to Allah, Lord of all the worlds
and Peace and Blessings upon Prophet Muhammad!

Seeking for the unity within our Muslim community in Poland as well as unifying the calendar of Ramadan month (the start of fasting) I declare that the first day of Ramadan month is 2nd April 2022 (Saturday) and this is the first day of the fast, which is compulsory for every Muslim except for the people exempt from fasting according to the God’s words:

O you who believe! Fasting is prescribed for you,
as it was prescribed for those before you,
that you may become righteous.
Quran 2:183

Tomasz Miśkiewicz

Mufti of Poland
Chairman of the Muslim Highest Board
Muslim Religious Union in Poland